Hà Nội: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử(26/12/2023)

Vừa qua, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6465/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc 12 quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội năm 2023.  

Tìm theo ngày :