Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình khối khách sạn A1, công trình khối khách sạn A2, công trình khối khách sạn A3, công trình khối khách sạn A4 thuộc dự án The Arena(26/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 119/CV-TTCR, ngày 23/6/2020 của Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình khối khách sạn A1, công trình khối khách sạn A2, công trình khối khách sạn A3, công trình khối khách sạn A4 thuộc dự án The Arena, xây dựng tại khu 4 khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tìm theo ngày :