Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Quy định về kích thước tượng đài nhóm A1, nhóm A2, nhóm B1, nhóm B2

Hiện nay, cơ quan chúng tôi đang lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi tổng hợp được, quy mô xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể như sau: Tượng đài thuộc nhóm A1. Tượng đài thuộc nhóm A2. Tượng đài thuộc nhóm B1. Tượng đài thuộc nhóm B2.

Tuy nhiên không có văn bản nào quy định kích thước tượng đài cụ thể của từng nhóm A1, A2, B1, B2 nêu trên. Để có cơ sở lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với quy định hiện hành, kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn, cung cấp thông tin quy định về kích thước cụ thể của tượng đài thuộc nhóm A1, A2, B1, B2.

Nguyễn Thị Huế (nguyenhuebql2016@gmail.com) -

Hướng dẫn hình thức quản lý dự án Ban quản lý dự án chuyên ngành

Cơ quan tôi được giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa công sở có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, trong đó chi phí quản lý dự án là 645 triệu đồng, được đầu tư từ vốn đầu tư công của tỉnh.

Do không đủ điều kiện năng lực, cơ quan tôi dự kiến trình người quyết định đầu tư là UBND tỉnh chấp thuận hình thức quản lý dự án là Ban quản lý dự án chuyên ngành và giao cho Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện quản lý dự án nêu trên.

Tôi xin hỏi, dự án nêu trên có được áp dụng hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành không? Nếu được áp dụng thì thủ tục giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh được thực hiện như thế nào? (Vì hiện nay Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng đã hết hiệu lực).

Đào Nhơn Thiện (daothien.vptu@gmail.com) -

Quy định về kích thước tượng đài nhóm A1, nhóm A2, nhóm B1, nhóm B2

Hiện nay, cơ quan chúng tôi đang lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi tổng hợp được, quy mô xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể như sau: Tượng đài thuộc nhóm A1. Tượng đài thuộc nhóm A2. Tượng đài thuộc nhóm B1. Tượng đài thuộc nhóm B2.

Tuy nhiên không có văn bản nào quy định kích thước tượng đài cụ thể của từng nhóm A1, A2, B1, B2 nêu trên. Để có cơ sở lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với quy định hiện hành, kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn, cung cấp thông tin quy định về kích thước cụ thể của tượng đài thuộc nhóm A1, A2, B1, B2.

Nguyễn Thị Huế (nguyenhuebql2016@gmail.com) -

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp

Công ty tôi là chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp tại Bắc Ninh. - Năm 2019 TKCS của dự án đã được Sở Xây dựng Bắc Ninh thẩm định với công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. - Năm 2023 do dự án phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch nên Công ty chúng tôi có trình Sở xây dựng Bắc Ninh thẩm định điều chỉnh bổ sung TKCS điều chỉnh theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ (Cơ bản các nội dung không thay đổi so với TKCS đã được thẩm định năm 2019). Tuy nhiên Sở Xây dựng Bắc Ninh yêu cầu tách, phân loại các hạng mục công trình trong TKCS để phân cấp công trình; trong đó có hạng mục đường giao thông theo phân cấp tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD thuộc công trình cấp I (Vận tốc thiết kế >=60km/h). Như vậy theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì sẽ lấy cấp cao nhất của hạng mục là công trình cấp I. Sở xây dựng Bắc Ninh thông báo là không thuộc thẩm quyền thẩm định, đề nghị thẩm định tại Bộ Xây dựng. Vậy xin được hỏi là Sở Xây dựng Bắc Ninh yêu cầu thế đúng hay sai?

Nguyễn Thanh Hà (thanhhaktxd@gmail.com) -

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cấp III do UBND cấp xã quyết định đầu tư

Tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nêu rõ: “b) Đối với dự án quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Như vậy, đối với công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp xã quyết định đầu tư thì không phải thẩm định qua cơ quan chuyên môn về xây dựng. Xin hỏi hiểu như thế có đúng không?

Nguyễn Văn Thiện (Ducthienlapthach123@gmail.com) -

Phân cấp công trình đối với các hạng mục trong dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh

Theo thông tư số 06/2021/TT-BXD thì công trình Trụ sở UBND cấp tỉnh là công trình cấp I. Tuy nhiên đối với quy mô chỉ cải tạo sửa chữa Trụ sở hiện hữu gồm các công việc như: cạo sơn, xây nhà xe, nâng sân đường, xây mới khu vực sảnh (sảnh tách khe lún với khối nhà chính)... thì xin hỏi công trình này được phân cấp mấy? Vì việc phân cấp này ảnh hưởng đến các chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế, thẩm tra, năng lực công ty... 

Lương Quốc Hùng (luongquochung13111@gmail.com) -