Cải cách tổ chức bộ máy: ''5 giảm'' ở bộ máy hành chính cấp tỉnh(20/01/2021)

Bộ máy hành chính cấp tỉnh đã thực hiện được “5 giảm,” gồm giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo, giảm biên chế và giảm thủ tục hành chính.

12345...65
Tìm theo ngày :