Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu(13/07/2020)

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, chịu trách nhiệm cá nhân trước thành ủy, UBND Thành phố về việc bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đúng yêu cầu tất cả các nhiệm vụ được giao. 

Tìm theo ngày :