Hướng dẫn xác định cấp công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư(05/05/2020)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 777/SXD-KT&QLXD ngày 16/3/2020 và Văn bản số 1095/SXD-KT&QLXD ngày 09/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn xác định cấp công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

1
Tìm theo ngày :