Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu(04/07/2022)

Huyện Chương Mỹ đang rà soát lại các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, y tế, giáo dục… để giúp các xã có định hướng phát triển; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Tìm theo ngày :