Triển khai công tác thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.(09/07/2020)

Ngày 09/07/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3317/BXD-QLDN về việc triển khai công tác thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm theo ngày :