Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bệnh viện Xây dựng(05/04/2019)

Ngày 04/4/2019, Bệnh viện Xây dựng đã có Quyết định 74/QĐ-BVXD về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

Tìm theo ngày :