Kế hoạch triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang(28/02/2024)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 714) vừa ký ban hành Kế hoạch số 38/KH-BCĐ triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tìm theo ngày :