Hà Nội có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao(13/08/2020)

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Tìm theo ngày :