Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Bàn giao một phần diện tích đất 20% trong dự án nhà ở thương mại để bàn giao cho nhà nước

Theo quy định tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015-NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định rõ việc bố trí, quản lý đối với quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội . Tuy nhiên, theo quy định mới chỉ thấy nói đến việc bàn giao quỹ đất 20% cho nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội chỉ muốn đầu tư một phần (giải sử có 2 block nhà ở xã hội muốn đầu tư 1 tòa) thì có thể bàn giao được không và quy định như thế nào?

Nguyen Quynh (nguyenquynhtbqc@gmail.com) -

Dự án đầu tư trang thiết bị có yếu tố cải tạo thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định nào?

Tại Khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư công số 39/2019QH14 quy định về "Dự án có cấu phần xây dựng" và "Dự án không có cấu phần xây dựng". Luật Đầu tư công cũng hướng dẫn các quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án Có/Không có cấu phần xây dựng sẽ thực hiện theo các bước khác nhau, theo đó "Dự án có cấu phần xây dựng" thực hiện theo pháp luật về xây dựng. Hiện nay, cơ quan chúng tôi đang thực hiện một số dự án đầu tư về lĩnh vực Công nghệ thông tin, dự án khoa học công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của ngành sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dự án nhóm C hoặc nhóm B, tôi tạm phân các dự án của Cơ quan thành 2 nhóm trường hợp: (i) Nhóm I: Dự án đơn thuần đầu tư trang thiết bị không cần lắp đặt hoặc có lắp đặt tuy nhiên không có yếu tố cải tạo, lắp đặt vật tư. (ii) Nhóm II: Dự án chủ yếu đầu tư trang thiết bị tuy nhiên có một số công tác mang yếu tố cải tạo, lắp đặt vật tư như: đục tường, trám vá đi đường ống, máng luồn dây, dây điện, dây mạng, cáp quang, lắp đặt đường dây, ống đồng hệ thống điều hoà nhiệt độ, lắp đặt đường dây, ống của hệ thống phòng cháy chữa cháy... các hạng mục thi công lắp đặt trong dự án không trọng yếu, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình và chiếm tỷ trọng nhỏ (<10% tổng mức đầu tư và có giá trị không quá 5 tỷ đồng). Mục đích thi công lắp đặt để cung cấp đường mạng, thoại, điện, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ hoạt động của máy móc, trang thiết bị. Như vậy, tôi muốn hỏi Quý cơ quan đối với dự án Nhóm II nêu trên có phải Dự án có cấu phần xây dựng theo Khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 không? việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo pháp luật về xây dựng hay áp dụng theo dự án Không có cấu phần xây dựng trong luật đầu tư công?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (nlthuan@moet.gov.vn) -

Quản lý xây dựng

Đơn vị chúng tôi đang thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng một công trình cống qua đê cấp I.

Trong quá trình thực hiện, Hạt quản lý đê là đơn vị quản lý đê chuyên trách viện dẫn quy định của Khoản 4 Điều 38 Luật Đê điều năm 2006 về nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều là “Giám sát việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa các công trình đê điều và các hoạt động có liên quan đến đê điều bao gồm: a) Kỹ thuật và tiến độ xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều từ mọi nguồn vốn đầu tư” và Khoản 1 Điều 39 về quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều “Là thành viên chính thức trong Hội đồng nghiệm thu các công trình xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều thuộc mọi nguồn vốn” nên yêu cầu được tham gia giám sát, nghiệm thu mọi công việc có liên quan đến quá trình thi công cống qua đê.

Trong khi theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì nội dung giám sát thi công xây dựng quy định “Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình” và Điều 21 về nghiệm thu công việc xây dựng “Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản” và “Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính”.

Vậy tôi xin hỏi:

1. Đơn vị quản lý đê chuyên trách thực hiện giám sát kỹ thuật xây dựng công trình đê điều bao gồm giám sát những nội dung nào trong quá trình thi công xây dựng công trình?

2. Các thành viên đơn vị quản lý đê không có chứng chỉ hành nghề giám sát có được tham gia giám sát thi công, nghiệm thu công việc, hạng mục khi chuyển giai đoạn thi công công trình đê điều không?

3. Trong thi công, khi nào thành lập hội đồng nghiệm thu công trình?

Vũ Đình Nghiêm (hoangkimhy@gmail.com) -

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đièu chỉnh dự toán xây dựng

Đơn vị tôi được giao làm Chủ đầu tư quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, đang có 01 dự án đầu tư đã được Phòng Quản lý đô thị thẩm định và được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt dự án vào tháng 10/2019, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng vào tháng 5/2020 áp dụng theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP và định mức xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP. Do chưa có mặt bằng thi công nên Chủ đầu tư chưa triển khai công tác đấu thầu thi công và đấu thầu giám sát. Đến nay, ngày 18/6/2021 Chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng nên chuẩn bị các công tác liên quan để đấu thầu xây lắp và đấu thầu giám sát. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 44 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 thì phải cập nhật lại dự toán theo định mức của Nghị định 68 đã ban hành (cập nhật theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP và định mức của Nghị định 68, Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).

Hiện nay, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang thực hiện lập dự toán xây dựng điều chỉnh để trình thẩm định và phê duyệt. Mặc khác:

- Theo Khoản 3, Điều 15, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định: "3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng."

- Theo Khoản 4, Điều 39, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: "4. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan."

Theo đó, cả Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định 15/2021/NĐ-CP đều chưa có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán đối với trường hợp cơ quan tôi đang thực hiện. Tôi muốn hỏi, đối với trường hợp nêu trên thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng để cập nhật định mức theo quy định thì thẩm quyền thẩm định do đơn vị nào thực hiện và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng do cơ quan nào phê duyệt.

Lê Quang Long (huylam0911@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Là cán bộ giám sát viên phần kiến trúc, giám sát viên phần điện nhẹ (hệ thống mạng, điện thoại) của công trình xây dựng dân dụng cấp III có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hay không vì căn cứ Khoản 3, Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau:

a) Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

b) Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.

Nguyễn Hoàng Long (longnok06@gmail.com) -

Năng lực chỉ huy trưởng công trường

Trong hồ sơ mời thầu công trình kênh tưới tiêu cấp 3 có yêu cầu về vị trí nhân sự chỉ huy trưởng phải có bằng tốt nghiệp công trình thủy lợi, chứng chỉ giám sát công trình NN&PTNT cấp III, có xác nhận công trình hoàn thành tương tự và phải có cam kết sẵn sàng huy động, bản chụp CMND. Khi dự thầu chúng tôi đáp ứng phần bằng cấp, chứng chỉ và xác nhận của chủ đầu tư, tuy nhiên phần cam kết nhân sự và bản chụp CMND chúng tôi chưa cập nhật kịp. Vậy chúng tôi có được bổ sung bản cam kết nhân sự và bản chụp khi đã mở thầu không? vì điều kiện này củng không phải là phần phản ánh năng lực nhà thầu?

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hoàng (huyvinh515126@gmai.com) -