Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Quy định chức danh Chủ nhiệm thiết kế dự án hạ tầng

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông cấp III, tuy nhiên theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, không nêu rõ điều kiện của chức danh Chủ nhiệm thiết kế dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Vậy điều kiện để đảm nhiệm chức danh trên cần loại chứng chỉ nào?

NguyễnTrung Hiếu (trunghieu.engineer@gmail.com) -

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt

Hiện tôi là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu lựa chọn Nhà thầu tư vấn thiết kế BVTC cho 1 dự án giao thông. Trong hồ sơ mời thầu, phần nhân sự có yêu cầu đối với chức danh nhân sự bổ sung như sau: “Bố trí tối thiểu 01 Kỹ sư khảo sát/tính toán thủy văn, có số năm kinh nghiệm tối thiểu là 03 năm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan”. Nhà thầu dự thầu có bố trí 01 nhân sự tốt nghiệp ngành Thủy văn – Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội có kinh nghiệm lớn hơn 3 năm và có chứng chỉ khảo sát địa hình còn hiệu lực. Quý cơ quan cho tôi hỏi, đối với nhân sự nêu trên có Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình có được coi là chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành đối với chức danh Kỹ sư khảo sát/tính toán thủy văn theo Hồ sơ mời thầu hay không?

Pham Ngoc Ton (Ngocton07@gmail.com) -

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cụ thể:

Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên.

Tôi có trình độ đại học xây dựng tốt nghiệp tháng 1/2019 và tốt nghiệp trung cấp xây dựng năm 2005, vậy tổng số năm kinh nghiệm của tôi về xây dựng đến nay là 16 năm (phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề).

Cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện để đăng ký thi sát sạch chứng chỉ hành nghề hạng 2 không (điều kiện về tổng số năm kinh nghiệm từ 4 năm trở lên)?

Võ Tử Quyên (votuquyen@gmail.com) -

Hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án

Tại Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định: “Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được quy định như sau:

(a) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp quyết định;

(b) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

(c) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm định các nội dung dự toán theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức kinh phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

(d) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp phê duyệt dự toán”.

Tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án:

(1) Chi phí chuẩn bị dự án gồm chi phí để thực hiện các công việc: Khảo sát xây dựng; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

(2) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều này.

(3) Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

(4) Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc nêu tại Khoản 1 Điều này thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định này.

(5) Dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này sau khi được phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị hướng dẫn: Cơ quan thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư đối với dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 40 của Luật Đầu tư công hay thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP?

Hoàng Đức Linh (linhhd.vp@gmail.com) -

Áp dụng nhóm nhân công trong định mức gia công và lắp đặt khung sàn đạo thi công mố trụ cầu

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, tôi có vướng mắc như sau:

Đối với nhóm nhân công định mức gia công & lắp dựng khung sàn đạo thi công mố trụ cầu. Cụ thể là ĐM AI.11900 Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác; ĐM AI.63300 - AI.63400 Lắp dựng - tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo. Theo Phụ lục số 2 - danh mục nhóm nhân công xây dựng Thông tư số 15/2019/TT-BXD có 2 nhóm liên quan

1. Nhóm 2: Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn;…

2. Nhóm 5: Gia công, lắp dựng cấu kiện thép, bê tông đúc sẵn, lao dầm, dàn cầu thép, khối hộp;…

Phần mềm dự toán F1 thì áp dụng nhóm 5 cho các định mức trên. Phần mềm dự toán Bắc Nam thì lại áp dụng nhóm 2.

Vậy cho tôi hỏi, sử dụng nhóm mấy là phù hợp?

Nguyễn Thị Thanh Loan (nttloan883@gmail.com) -

Hướng dẫn thực hiện khối lượng phát sinh trong các gói thầu thi công xây dựng

Công ty chúng tôi có tham gia đấu thầu và trúng thầu một gói thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quá trình thực hiện gói thầu chúng gặp tình huống sau về việc thương lượng giá công việc phát sinh ngoài gói thầu:

Tình huống 1: Công tác đắp đất

Công tác này có trong mời thầu và khối lượng thực hiện nhỏ nên quá trình dự thầu Công ty chúng tôi giảm giá thấp. Sau khi trúng thầu thì khi nhận mặt bằng thực tế thì mặt bằng san lấp không đúng bản vẽ (thực tế thiếu hơn 1.000m3 đất).

Vấn đề này, một là chủ đầu tư thực hiện san lấp riêng sau đó bàn giao mặt bằng, hai là giao luôn cho Công ty chúng tôi thực hiện san lấp. Khi Công ty chúng tôi được giao luôn thực hiện san lấp thì đơn giá san lấp này phải tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc thiếu đất là hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp.

Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Kính mong vấn đề này các cơ quan liên quan sớm trả lời để Công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt dự án.

Tình huống 2. Công tác phát sinh hoàn toàn mới so với hồ sơ mời thầu.

Để có thể trúng thầu công trình này Công ty chúng tôi đã tham dự với giá gói thầu giảm 20% so với giá dự toán được phê duyệt. Vậy khi phát sinh công tác hoàn toàn mới thì giá nhận thầu đối với các công tác này của Công ty chúng tôi phải được tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm lợi quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc trên hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp. Bên cạnh đó nếu Chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Kính mong vấn đề này các cơ quan liên quan sớm trả lời để Công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt dự án.

Tình huống 3. Hạng mục công trình điều chỉnh bổ sung thêm mới so với hồ sơ mời thầu.

Để có thể trúng thầu công trình này Công ty chúng tôi đã tham dự với giá gói thầu giảm 20% so với giá dự toán được phê duyệt. Vậy khi phát sinh hạng mục công trình điều chỉnh bổ sung thêm mới thì giá nhận thầu đối với các hạng mục này của Công ty chúng tôi phải được tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm lợi quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc trên hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp. Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh (nhanthinh.jsc@gmail.com) -