Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Bản vẽ nhà và công trình xây dựng thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/06/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Bản vẽ nhà và công trình xây dựng thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: ngochuyen05012015@gmail.com) trước ngày 06/06/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

7.Nghiên cứu xây dựng 09 tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng (HĐ89)