Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng