Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Quy định đánh số và gắn biển số nhà
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Lấy ý kiến góp ý về Danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với đề mục “Nhà ở”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp
Mời bạn đọc tham gia, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)