Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị
Lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 và Nghị quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sửa đổi) để thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn thực hiện
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định phân loại đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Góp ý dự thảo Nghị định Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng