Nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng và thực hiện giá dịch vụ thoát nước tại các địa phương”(14/03/2023)

Ngày 13/3/2023, Bộ Xây dựng họp Hội đồng nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng và thực hiện giá dịch vụ thoát nước tại các địa phương”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Tìm theo ngày :