Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/06/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email cucgiamdinh@moc.gov.vn) trước ngày 11/06/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Cục Giám định