Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/12/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/12/2022

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản về nội dung Dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 24/12/2022 đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ hộp thư:  ttth@moc.gov.vn để tổng hợp.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản