Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và đảm bảo sức khỏe trong xây dựng (soát xét, điều chỉnh, bổ sung QCVN 18:2014/BXD)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/07/2020

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao về việc soát xét, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và đảm bảo sức khỏe trong xây dựng (được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật” và mục “Thông báo” trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng - http://moc.gov.vn).

Đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy chuẩn nêu trên bằng văn bản hoặc thư điện tử, gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 20/7/2020. Địa chỉ: số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, ĐT: (024) 3976 0271 - máy lẻ 442, Fax: (024) 3978 0303, Email: cucgiamdinh@moc.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Phan Phú Cường (DĐ: 0904 725 522, Email: cuongphan.cgd@gmail.com)

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:


Cục Giám định