Tiết kiệm 8.500 tỷ đồng/năm từ các hệ thống nền tảng Chính phủ điện tử(29/12/2020)

Việc đưa một số hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử vào vận hành giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan Nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm 8.500 tỷ đồng/năm cho xã hội.

Tìm theo ngày :