Kho bạc Nhà nước hoàn thành kết nối 100% đơn vị qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4(24/12/2020)

Thực chiện chủ trương của Chính phủ, triển khai đề án Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cung cấp 9 thủ tục DVCTT mức độ 3, 4. Tính đến nay, hệ thống KBNN đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN tháng 11/2020 đi qua DVCTT đạt 98%.

Tìm theo ngày :