Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Quy định đánh số và gắn biển số nhà
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cốt liệu cho bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng sản xuất và sự phù hợp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bê tông – lựa chọn thành phần
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thi công kết cấu bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thi công kết cấu khối xây
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công tác đất
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – những quy định chung
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cọc nhồi – thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – nhận dạng và phân loại đất