Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay - Phương pháp thử - Phần 2 - Xác định độ mịn bằng sàng ướt
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay – Phương pháp thử - Phần 1 Xác định hàm lượng Calcium Oxide (CaO) tự do
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1: Viên xây đất sét nung
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định cường độ nén
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định cường độ chịu kéo khi uốn của viên xây bê tông cốt liệu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định độ hút nước của viên xây đất sét nung cho hàng xây chống ẩm bằng phương pháp đun sôi trong nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 9: Xác định thể tích, độ rỗng và thể tích thực của viên xây đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bằng phương pháp rót cát
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khối lượng thể tích khô thực và khối lượng thể tích khô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự nhiên)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 16: Xác định kích thước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 20: Xác định độ phẳng mặt
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 21: Xác định độ hút nước của viên xây đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bằng phương pháp ngâm trong nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay cho bê tông – Phần 1 – Định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí phù hợp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay cho bê tông – Phần 2 – Đánh giá sự phù hợp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Xây dựng
Lấy ý kiến góp ý về Danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với đề mục “Nhà ở”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị
Lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên thuộc trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch của Bộ Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”