Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa và tính toán các chỉ số diện tích và không gian (HĐ84)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/06/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa và tính toán các chỉ số diện tích và không gian (HĐ84)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email ngochuyen05012015@gmail.com) trước ngày 10/06/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.