Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị
Lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên thuộc trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch của Bộ Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Amiăng crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng