Công bố 73 danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 30/10/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1300/QĐ-BXD về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. Cụ thể như sau:

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương
A. Lĩnh vực xây dựng gồm 13 thủ tục:

1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối
2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/thẩm định thiết kế cơ sở
3. Thẩm định dự án điều chỉnh
4. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng
5. Cấp giấy phép xây dựng
6. Cấp lại giấy phép xây dựng công trình
7. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình
8. Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình
9. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình khác
10. Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
11. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân
12. Cấp chứng chỉ về năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 cho tổ chức
13. Đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.

B. Lĩnh vực nhà ở.
Về phát triển nhà ở gồm 04 thủ tục hành chính:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (áp dụng đối với nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) có quy mô lớn, dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
2. Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
3. Phê duyệt dự án mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
4. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà bằng nguồn vốn nhà nước

Về quản lý, sử dụng nhà ở nói chung gồm 01 thủ tục hành chính
1. Công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gồm 02 thủ tục hành chính
1. Quyết định đối tượng được thuê nhà ở công vụ
2. Thu hồi hoặc cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

C. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm 02 thủ tục hành
1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.
2. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
A. Lĩnh vực xây dựng gồm 13 thủ tục hành:

1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng /thẩm định thiết kế cơ sở
2. Thẩm định dự án điều chỉnh
3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng
4. Cấp giấy phép xây dựng
5. Cấp lại giấy phép xây dựng
6. Gia hạn giấy phép xây dựng
7. Điều chỉnh giấy phép xây dựng
8. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
9. Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
10. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân
11. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức
12. Đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng
13. Công nhận phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng.

B. Lĩnh vực nhà ở
Về phát triển nhà ở gồm 06 thủ tục hành chính:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trừ đối với nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) do UBND cấp tỉnh chấp thuận.
2. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng
3. Phê duyệt dự án mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ
4. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở
5. Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
6. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền tại khu.

Về quản lý sử dụng nhà nói chung gồm 03 thủ tục hành chính:
1. Phê duyệt phương án bố trí nhà ở tái định cư
2. Phê duyệt phá dỡ nhà ở (chung cư)
3. Phê duyệt danh sách nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử

Về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gồm 03 thủ tục hành chính:
1. Quyết định đối tượng được thuê nhà ở công vụ
2. Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
3. Thu hồi hoặc cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội gồm 03 thủ tục hành chính:
1. Thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước
2. Thông báo nhà đủ điều kiện được bán, cho thuê, thuê mua đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách
3. Phê duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng gồm 01 thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Về quản lý nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài gồm 01 thủ tục hành chính: Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

C. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản gồm 03 thủ tục hành
1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.
2. Thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
3. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

D. Lĩnh vực quy hoạch gồm 03 thủ tục hành chính
1. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng
2. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị.

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
Về Lĩnh vực xây dựng gồm 09 thủ tục hành chính:

1. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
2. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
3. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.
4. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.
5. Cấp giấy phép xây dựng
6. Cấp lại giấy phép xây dựng
7. Gia hạn giấy phép xây dựng
8. Điều chỉnh giấy phép xây dựng
9. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Về lĩnh vực nhà ở gồm 02 thủ tục hành chính:
1. Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở
2. Phê duyệt phá dỡ nhà ở (riêng lẻ hoặc nhà ở để thu hồi đất)

Về lĩnh vực quy hoạch gồm 02 thủ tục hành chính:
1. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

IV. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
Lĩnh vực nhà ở gồm 02 thủ tục hành chính:
1. Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn
2. Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở.

Các Cục, Vụ liên quan có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 03 Luật trên để công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1300/QĐ-BXD
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)