Câu chuyện chuyển đổi số tại Việt Nam: Động lực đến từ thể chế(01/03/2021)

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đã xây dựng được một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc gia được Chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.

Tìm theo ngày :