Gia công hệ khung sàn thao tác cho biện pháp thi công

Ngày cập nhật: 15/11/2022

Hỏi: (Đỗ Thị Mơ - mo.do@htm.com.vn)

Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%. Tôi dùng mã hiệu AI.11912 cho công tác gia công sàn thao tác làm biện pháp thi công. Thời gian thi công 3 tháng, tháo dỡ và lắp dựng 8 lần. Tôi tính khấu hao vật liệu chính như sau: 3x1.5%+8x5%=44.5%, nhưng bên CĐT lập là: 3x1.5%+7x5%=39.5%. Vì vậy tôi muốn hỏi tôi phải tính tháo dỡ và lắp dựng là 7 lần hay 8 lần. 

Trả lời:

Định mức cho công tác gia công hệ sàn đạo, sàn thao tác quy định tại mã hiệu AI.11912 Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Theo đó, đã quy định rõ cho trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công, cụ thể khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%; khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%; tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.

Cục Kinh tế xây dựng