Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010(03/05/2006)

Ngày 27/4/2006 Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 06/2006/CT-BXD về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Tìm theo ngày :