Trả lời kiến nghị của Ủy bản nhân dân tỉnh Thái Bình

Thứ ba, 04/08/2020 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 7/2020 gửi kèm theo công văn số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: “Nghiên cứu, sửa đổi một số quy định chưa thống nhất giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014 về thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, đồng thời có hướng dẫn cụ thể để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn 3745/BXD-QLN ngày 04/8/2020 trả lời như sau:

Hiện nay, quy định về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong Luật Nhà ở 2014 và Luật Đất đai 2013 cũng còn có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ gây khó khăn trong quá trình thực hiện như ý kiến phản ánh của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 thì Nhà nước thực hiện chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì người có quyền sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển nhà ở nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy định khác nhau nêu trên dẫn đến các địa phương gặp lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Để xử lý vướng mắc này, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội bổ sung trong Luật Đầu tư (sửa đổi), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 theo đó: cho phép chỉ định nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở. Quy định này của Luật Đầu tư (sửa đổi) đã đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Nhà ở 2014 và Luật Đất đai 2013 liên quan đến việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại như nội dung nêu trong kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3745/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)