Đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các Sở, ngành Hà Nội

Thứ ba, 15/09/2020 14:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, Hà Nội sẽ tiến hành thu thập thông tin qua việc điều tra xã hội học đối với các nhóm đối tượng và tự đánh giá.

Theo Kế hoạch số 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được xác định trên cơ sở điểm tự đánh giá của các sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã (có sự thẩm định, điều chỉnh của Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Thành phố) và điểm điều tra xã hội học.

Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC; đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) trên địa bàn.

Phiếu điều tra xã hội học thuộc các nhóm đối tượng đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo UBND cấp xã được xây dựng dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần điều tra xã hội học đã được phê duyệt theo Quyết định số 6677/QĐ-UBND, ngày 25/9/2017, của UBND Thành phố.

Phiếu điều tra xã hội học thuộc các nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC thực hiện theo mẫu phiếu quy định tại Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 01/7/2020, của UBND thành phố về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2020.

Thời gian điều tra từ tháng 9/2020 đến 30/11/2020; thực hiện thu thập thông tin với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị.

Thời kỳ đánh giá thu thập thông tin về kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/11/2020.

Các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ tiến hành việc tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và hoàn thành gửi Sở Nội vụ trước ngày 22/12/2020.

Việc xác định kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC dựa trên việc tổng hợp kết quả thẩm định và kết quả điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 2/2021. Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Thành phố và trình UBND Thành phố công bố kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã, trong tháng 3/2021.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)