Hướng dẫn cách tính chi phí chung cho công trình đường dây và trạm biến áp

Ngày cập nhật: 03/06/2024

Hỏi: (Phạm Trung Thành - trungthanh2008@gmail.com)

Hiện nay, công trình đường dây và trạm biến áp (cấp điện áp 35 kV trở xuống) nếu có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng thường chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Như vậy, cho tôi hỏi: Chi phí chung trong tổng mức đầu tư của các công trình này lập theo hướng dẫn tại Bảng 3.1 hay Bảng 3.2 (Phụ lục 3 - Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của công dân chưa nêu cụ thể nguồn vốn thực hiện dự án, pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở đế hướng dẫn cụ thể. Trường hợp, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình nêu tại câu hỏi của công dân thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư số 11/2021/TT-BXD (Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng) thì chi phí chung xác định trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt công trình đường dây tải điện và trạm biến áp đã được quy định tại Bảng 3.2 và được điều chỉnh theo quy định tại mục II. 1.2.3 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Cục Kinh tế xây dựng