Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày cập nhật: 15/05/2024

Hỏi: (Nguyễn Thanh Bằng - )

Chung cư nơi tôi đang ở có tổng diện tích sử dụng các căn hộ và diện tích khác (trường mầm non) là 31.800 m2, mức giá dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà được Hội nghị chung cư thông qua là 5.000, 0 VNĐ/m2/tháng. Số diện tích căn hộ hiện nay chưa bàn giao là 5.600,0 m2. Ban quản trị ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành cho doanh nghiệp với đơn giá hợp đồng là 205.000.000,0 VNĐ/tháng là đúng hay sai theo quy định pháp luật.

Trả lời:

1. Theo quy định, tại điểm c và d khoản 3 Điều 102 Luật Nhà ở năm 2014, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ vận hành quản lý nhà chung cư và quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 104 Luật Nhà ở năm 2014.

2. Các nội dung chính của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại khoản 2 Điều 29 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng. Theo quy định tại điểm d khoản này, giá dịch vụ quản lý vận hành phải được tính theo mét vuông (m2) sử dụng.

3. Khoản 2 Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD cũng quy định: giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng tiền Việt Nam đồng và tính trên mỗi mét vuông (m2) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (xác định theo diện tích thông thủy). Ngoài ra, theo khoản 3 Điều này, đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại do các bên thỏa thuận trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh của từng vị trí nhà chung cư.

Do văn bản hỏi không đầy đủ các thông tin cần thiết (giá hợp đồng được nêu là tính chung trọn gói) nên Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên, xem xét điều khoản trong hợp đồng để thực hiện.

Cục Kinh tế xây dựng