Sử dụng nguồn tài trợ cho quy hoạch

Ngày cập nhật: 04/12/2023

Hỏi: (Nguyễn Cao Thắng - ncthangls@gmail.com)

Về sử dụng nguồn tài trợ cho quy hoạch tại Điều 3a, Nghị định 37/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch quy định:
- Tại điểm c, khoản 2, Điều 3a  quy định như sau: 
“c) Không tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài cho việc xây dựng và thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.”. 
- Tại Khoản 5, Điều 3a quy định như sau:
“5. Nội dung quy hoạch và việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp có sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài phải phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.”
- Tại Điều 20 Luật Xây dựng năm 2014 Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định: “Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng và được thực hiện theo trình tự sau:
1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;
2. Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng.
3. Lập đồ án quy hoạch xây dựng;
4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.”
Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, cho ý kiến về sử dụng nguồn tài trợ tại điểm c, khoản 2, Điều 3a, khoản 5, Điều 3a  cho các nội dung quy định tại Điều 20 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung năm 2020 như đã nêu ở trên. 

Trả lời:

Ngày 29/5/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch. Do đó, việc sử dụng nguồn tài trợ cho công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Thông tư hướng dẫn nêu trên.

 Vụ Quy hoạch – Kiến trúc