Tuyển dụng viên chức chuyên ngành xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07)

Ngày cập nhật: 15/11/2023

Hỏi: (Phan Huy Bảo - congtytantra@gmail.com)

Tôi đang công tác tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ), hiện nay đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị là kỹ sư chuyên ngành thủy lợi (có bằng tốt nghiệp chuyên ngành thuỷ lợi, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III, chứng chỉ hành nghề đấu thầu và ngoại ngữ).

Tuy nhiên hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN và Khoản 13 và Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN) quy định kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ.

Cho tôi hỏi hiện nay đơn vị tôi muốn tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ), tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành thủy lợi (nhiệm vụ chính là quản lý dự án các công trình xây dựng về thuỷ lợi tại đơn vị) thì kỹ sư đó có cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07) hay không (vì theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN, Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN) là áp dụng cho viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Hiện nay đối với Chứng chỉ này không có đơn vị đào tạo nên rất khó khăn cho đơn vị chúng tôi trong việc tuyển dụng viên chức và kiện toàn bộ máy của đơn vị.

Trả lời:

Tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định như sau: “Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng". Do đó, trường hợp có chứng chỉ hành nghề theo quy định nêu trên thì được sử dụng thay thế cho chứng chỉ chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật; đồng thời được sử dụng thay thế chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Hiện tại, pháp luật về xây dựng không quy định chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ kỹ sư hạng III. Đơn vị có thể nghiên cứu, áp dụng các quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, để tuyển dụng viên chức phù hợp nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, cần tuân thủ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Viên chức và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Vụ Tổ chức cán bộ