Chi phí lập hồ sơ đăng ký môi trường

Ngày cập nhật: 31/10/2023

Hỏi: (Yên Giang - yengiang1410@gmail.com)

Đơn vị tôi được giao quản lý hệ thống đường thủy nội địa. Hằng năm có tổ chức hoạt động duy tu nạo vét nhằm duy trì độ sâu luồng tàu chạy. Hiện tại, đơn vị tôi đang thực hiện công tác đăng ký môi trường tại địa phương cấp xã theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì công việc tư vấn đầu tư xây dựng gồm: “Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Vậy chi phí lập hồ sơ đăng ký môi trường hay các chi phí khác có liên quan đến công tác môi trường như chi phí đánh giá, phân tích chất lượng bùn đất nạo vét có thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hay không?

Trả lời:

Việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thực hiện theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP  ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT ngày 22/08/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/06/2023 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật, quản lý bảo trì đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục Kinh tế xây dựng