Chứng Chỉ hành nghề và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ngày cập nhật: 15/06/2022

Hỏi: (Lê Vinh - levinhdhqt@gmail.com)

Tôi có thắc mắc về Chứng Chỉ hành nghề và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Xin hỏi Quý Cơ quan như sau:

1. Về chứng chỉ hành nghề (CCHN): Theo quy định tại Khoản 1, Điều 99, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: * Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã được cấp chứng chỉ phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. - Tôi vào trang https://nangluchdxd.gov.vn để kiểm tra Chứng chỉ hành nghề của anh B (Theo thông tin trên CCHN do anh B cung cấp) nhưng không tìm thấy Thông tin anh B trên hệ thống, khi tôi hỏi thì được anh B trả lời "Do hệ thống chưa cập nhật thông tin anh B vào hệ thống nên không thể tìm thấy". Vậy, xin hỏi trong trường hợp có CCHN bản cứng mà không có tên trên hệ thống thì có phù hợp không?

 2. Về Năng lực hoạt động xây dựng: Theo quy định tại Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: 1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây: a) Khảo sát xây dựng; b) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; d) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; đ) Thi công xây dựng công trình; e) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; g) Kiểm định xây dựng; h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này. Vậy xin hỏi Gói thầu "Tư vấn Giám sát lắp đặt trang thiết bị Y tế" (thuộc dự án có cấu phần xây dựng) thì Tổ chức tham gia có bắt buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phạm vi "Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình" theo mục 6.6, Phụ lục VII, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ không?

Trả lời:

1.Theo quy định tại Điều 95 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thông tin năng lực của cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đăng tải trên trang thông tin do cơ quan này quản lý và tích hợp trên trang thông tin đăng tải của Bộ Xây dựng. Trường hợp ông không tra cứu được thông tin chứng chỉ hành nghề tại các trang thông tin đăng tải nêu trên thì có thể liên hệ với cơ quan cấp chứng chỉ để được hỗ trợ tra cứa hoặc cập nhật thông tin.

2.Thiết bị y tế đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì phải được giám sát khi lắp đặt vào công trình, tổ chức giám sát lắp đặt thiết bị phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại mục 6.6 Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng