Hướng dẫn công tác lập định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh

Ngày cập nhật: 01/09/2020

Hỏi: (Nguyen Anh - nguyenanh13bmt@yahoo.com)

Tôi đang làm tư vấn lập dự án nghiên cứu khả thi 1 dự án giao thông bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, trong đó có công tác láng nhựa đường, làm móng đá dăm nước lớp trên...Hiện nay định mức mới theo thông tư 10/2019/TT-BXD không có, do đó chủ đầu tư đã giao đơn vị Tư vấn xây dựng định mức công tác láng nhựa đường, lập điều chỉnh định mức móng đá dăm nước lớp trên (bỏ cát)...Tuy nhiên khi trình dự án, sở chuyên nghành yêu cầu phải có nhật ký giám sát, biên bản nghiệm thu công tác khảo sát, lập định mức. Tôi xin hỏi việc yêu cầu này có đúng quy định không?, nếu đúng thì biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định nào?

Trả lời:

Việc xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới hoặc điều chỉnh thực hiện theo phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Phụ lục số 6 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, để có đầy đủ cơ sở tính toán trị số hao phí định mức (vật liệu, nhân công, máy thi công) cần đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ xây dựng định mức (như thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công được phê duyệt, phiếu thu thập thông tin xây dựng định mức và các tài liệu xác định định mức có liên quan) được các bên có liên quan xác nhận trong quá trình xây dựng định mức.


 Cục Kinh tế xây dựng