Mội số nội dung xin ý kiến phục vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định(23/08/2022)

Để đảm báo chất lượng và tiến độ lập quy hoạch, Ban Quản lý Quy hoạch - Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định góp ý kiến phục vụ việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tìm theo ngày :