Xin ý kiến về định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và sắp xếp lại danh mục hệ thống TCVN(09/11/2020)

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Trong các nhiệm vụ của Đề án, có nhiệm vụ “Lập quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng tới năm 2030”, cụ thể: (1) Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng; (2) Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng và danh mục tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực xây dựng.

Tìm theo ngày :