Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay – Phương pháp thử - Phần 1 Xác định hàm lượng Calcium Oxide (CaO) tự do(26/10/2023)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay – Phương pháp thử - Phần 1 Xác định hàm lượng Calcium Oxide (CaO) tự do.

Tìm theo ngày :