Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Nhà xuất bản Xây dựng(04/01/2021)

Ngày 04/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 04/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Nhà xuất bản Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

Tìm theo ngày :