Hướng dẫn về quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp tại khu vực đã có quy hoạch phân khu đô thị cùng tỷ lệ

Thứ ba, 09/04/2024 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 93/SXD-QHKT&PTĐT ngày 04/01/2024 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp tại khu vực đã có quy hoạch phân khu đô thị cùng tỷ lệ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1537/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc nêu tại văn bản số 93/SXD-QHKT&PTĐT: Khu công nghiệp Hoà Khánh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 18/4/1998 trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định 199/BXD/KTQH ngày 06/5/1997 của Bộ Xây dựng (diện tích 423,5 ha). Theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021, Khu công nghiệp Hòa Khánh thuộc 02 phân khu Phân khu Công nghệ cao (đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng) và Phân khu Ven vịnh Đà Nẵng (đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 28/3/2022).

Trong quá trình phát triển đô thị của thành phố, Khu công nghiệp Hoà Khánh đã có nhiều sự thay đổi dẫn đến chưa phù hợp giữa thực trạng và quy hoạch chi tiết đã được duyệt trước đây. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề nghị lập quy hoạch phân khu KCN Hòa Khánh tỷ lệ 1/2.000 cùng tỷ lệ với 02 đồ án quy hoạch phân khu đô thị đang triển khai thực hiện. Sở Xây dựng Đà Nẵng đề xuất vẫn lập các đồ án phân khu đô thị có bao gồm các khu chức năng.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu KCN Hòa Khánh tỷ lệ 1/2.000 cùng tỷ lệ với 02 đồ án quy hoạch phân khu đô thị đang được triển khai có thể gây lãng phí kinh phí lập quy hoạch. Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định “Các khu vực trong khu chức năng hoặc các khu chức năng có quy mô dưới 500 ha, theo yêu cầu quản lý và phát triển, được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.”. Như vậy, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng cho khu chức năng là không bắt buộc mà tùy theo yêu cầu quản lý và phát triển, các khu vực trong khu chức năng hoặc các khu chức năng có quy mô dưới 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng.

Về nội dung, đồ án quy hoạch phân khu đô thị theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, bao gồm việc xác định những nội dung có tính chất tương đương: xác định quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định các phân khu trong khu vực quy hoạch; xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có); Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn; Định hướng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bố trí đến mạng lưới đường khu vực.

Đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô phố; đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng lô đất.

Về tỷ lệ lập đồ án quy hoạch, theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tỷ lệ thể hiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị là 1/2000 hoặc 1/5000, tỷ lệ thể hiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng là 1/2000.

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đều là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết xây dựng, là một bước cụ thể hóa quy hoạch thành phố, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng.

Do đó, Sở Xây dựng cần phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng rà soát, đánh giá việc thực hiện KCN, xác định các nội dung cần điều chỉnh để lựa chọn phương án tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đáp ứng các định hướng mới của quy hoạch chung thành phố tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và yêu cầu quản lý phát triển, thu hut đầu tư, tránh lãng phí, trùng lặp nội dung các quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1537/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)