Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thứ ba, 09/04/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được đơn của ông Lê Huy Long đề nghị hướng dẫn việc áp dụng quy định về tỷ lệ % người tham dự Hội nghị nhà chung cư khi Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1536/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 14, khoản 5 Điều 15 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định các trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư (Hội nghị lần đầu, hội nghị thường niên và hội nghị bất thường).

Tại các văn bản nêu trên không có quy định yêu cầu về tỷ lệ % số lượng các chủ sở hữu tham dự Hội nghị nhà chung cư lần đầu, bất thường hoặc thường niên trong trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1536/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)