Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Ngày cập nhật: 11/06/2024

Hỏi: (Khoa Kiểm - Khoakiem.tx@gmail.com)

Dự án có gói thầu thi công xây lắp (có dự toán gói thầu gồm: chi phí xây dựng + dự phòng) trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán có giá trị lớn hơn chi phí xây dựng được duyệt ở dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt. Lý do cao hơn là vì có một số công tác ở bước lập dự toán tính thiếu khối lượng nên khi thi công, nghiệm thu và các bên cập nhật lại khối lượng cho đúng với thực tế (hợp đồng đơn giá cố định). Và giá trị quyết toán không vượt giá gói thầu, dự toán gói thầu. Vậy có cần điều chỉnh lại dự toán xây dựng công trình làm cơ sở ký Phụ lục điều chỉnh và quyết toán chi phí, quyết toán dự án không?

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của công dân Khoa Kiểm chưa nêu rõ về nguồn vốn sử dụng để đầu tư, cũng như pháp luật áp dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn. Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì:

- Các trường hợp được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng.

- Thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng.

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng