Hướng dẫn giải đáp việc thực hiện khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày cập nhật: 23/04/2024

Hỏi: (Phân viện KHCN GTVT phía Nam - phanvien1@itst.gov.vn)

Tại Khoản 7, Điều 23.Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 về Qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có nội dung: Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng;

c) Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;

d) Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

đ) Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Câu hỏi của chúng tôi như sau:

1. Theo nội dung trên ngoài chủ đầu tư, thì các đơn vị khác trong thành phần ký nghiệm thu có được phép cử người được ủy quyền ký biên bản nghiệm thu hay không?

2. Trong trường hợp nhà thầu thi công là Liên danh thì Giám đốc Ban điều hành dự án của Liên danh có được phép thay mặt các thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu hay phải từng thành viên trong liên danh ký?

Trả lời:

1. Về việc uỷ quyền ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Thành phần tham gia nghiệm thu và ký tại các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình được quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng được uỷ quyền đã được quy định rõ tại điểm a, đ khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; các thành phần tham gia nghiệm thu khác thực hiện quy định tại điểm b, c, d khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

2. Về việc ký biên bản nghiệm thu đối với nhà thầu thi công là Liên danh:

Thành phần ký trong biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đối với trường hợp nhà thầu là Liên danh được quy định rõ tại điểm c khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

 Cục Giám định