Nghiệm thu khối lượng thi công xây dựng công trình

Ngày cập nhật: 02/02/2024

Hỏi: (Vũ Xuân Lượng - luongvx88@gmail.com)

Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư: “16. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều này; có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu này theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát toàn bộ các nội dung quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều này thì chủ thể xác nhận khối lượng thi công xây dựng là: người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng và chủ thể có trách nhiệm thay chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận khối lượng đã nghiệm thu theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP là đơn vị tư vấn giám sát chứ không phải chủ đầu tư có phải không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 16 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) thì “Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều này; có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu này theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan”.

Vì vậy, trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát toàn bộ các nội dung quy định từ khoản 3 đến khoản 7 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP này thì đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Cục Giám định