Tiền tạm giữ 5% bảo hành

Ngày cập nhật: 13/11/2023

Hỏi: (Nguyễn Thị Ngọc Trăm - river4299@gmail.com)

Đơn vị tôi là ban quản lý dự án khu vực cấp huyện, bên tôi là chủ đầu tư của một số công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công. Tôi có 1 câu hỏi như thế này: Ví dụ bên tôi có ký hợp đồng thi công xây dựng gói A với giá trị 3.000.000.000 đồng với công ty B, quy định trong hợp đồng là khi công trình hoàn thành thì đơn vị tôi sẽ giữ lại 5% bảo hành công trình. Tuy nhiên, khi khối lượng hoàn thành đã có, nhưng hiện tại kế hoạch vốn còn lại không đủ để trả cho công ty B thì bên tôi sẽ giữ bảo hành trước hay thanh toán cho công ty B trước?

Trả lời:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo đảm bảo hành công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Việc bảo đảm bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu, việc thanh toán hợp đồng thuộc trách nhiệm của bên giao thầu. Các bên căn cứ các thỏa thuận về bảo đảm bảo hành, thanh toán trong hợp đồng đã ký kết; các quy định về bảo đảm thanh toán, thanh toán hợp đồng, bảo đảm bảo hành tại Điều 17, Điều 19, khoản 2 Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thực tế triển khai thực hiện để xác định số tiền phải thanh toán và hình thức bảo đảm bảo hành cho phù hợp. Chủ đầu tư lưu ý nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong trường hợp chậm thanh toán được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 146 Luật Xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng