Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình

Ngày cập nhật: 08/11/2023

Hỏi: (Nguyễn Trọng Hùng - hungnt2811@gmail.com)

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, bao gồm: Chuyên ngành về địa chất công trình, địa chất thủy văn, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

Xin hỏi, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan tại Điểm b Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP bao gồm các chuyên ngành nào và kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – chuyên ngành đào tạo: Địa kỹ thuật công trình giao thông có được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - lĩnh vực khảo sát địa chất công trình không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/3/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì kỹ sư địa kỹ thuật công trình giao thông thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.

Các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình đề nghị nghiên cứu tại các văn bản quy phạm pháp luật về danh mục giáo dục, đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (ví dụ: Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học; Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, …).

Cục Quản lý hoạt động xây dựng