Thi công xây dựng công trình

Ngày cập nhật: 16/10/2023

Hỏi: (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dưng khu vực thành phố Tuyên Quang - Leshool24@gmail.com)

Chủ đầu tư A ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với nhà thầu B (hợp đồng trọn gói). Trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng các bên xác định mỏ đất đắp cách công trình 9km để làm căn cứ tính toán đơn giá vận chuyển đất và các công tác liên quan. Tuy nhiên quá trình thi công mỏ đất tại cự ly 9km không đủ trữ lượng mà phải sử dụng mỏ đất khác tại cự ly 16km (đủ trữ lượng, được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoảng sản). Trong tình huống này Chủ đầu tư A có được thực hiện thủ tục phát sinh cự ly vận chuyển đất 7km tiếp theo và các công tác liên quan cho nhà thầu B hay không?

Trả lời:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 238/CV-BQL, hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên, nội dung văn bản chưa nêu rõ thông tin (như nguồn vốn đầu tư xây dựng sử dụng cho dự án, thời điểm ký kết hợp đồng) nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng đế hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng trọn gói nêu tại văn bản số 238/CV-BQL thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15, khoản 5 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng đã ký kết trong trường hợp Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ phạm vi nội dung công việc, các yêu cầu của hợp đồng đã ký. Trường hợp hồ sơ hợp đồng có yêu cầu cụ thể về cự ly vận chuyển hoặc có quy định về việc điều chỉnh cự ly vận chuyển thì chủ đầu tư căn cứ các quy định trong hồ sơ hợp đồng đã ký để điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

3. Việc xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Cục Kinh tế xây dựng