Hướng dẫn xác định phân loại và cấp công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước và chiếu sáng)

Ngày cập nhật: 03/07/2023

Hỏi: (Phạm Hoàng Lâm - lamph228@gmail.com)

Tôi đang lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư gồm (giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước và điện chiếu sáng). Vậy tôi xin hỏi, phân loại và cấp công trình này như thế nào cho phù hợp?

Trả lời:

1. Loại công trình được xác định theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Cấp của từng công trình thuộc dự án đầu tư được xác định và áp dụng theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Cục Giám định