Hướng dẫn xác định cấp công trình quy định tại mục 2.10 Phụ lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD

Ngày cập nhật: 23/06/2023

Hỏi: (Nguyễn Mạnh Trí - manhtriksxd@gmail.com)

Trong quá trình áp dụng Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, theo đó tại mục 2.10 Phục lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về đường ống/cống: “Đối với đường ống/cống có tổng chiều dài ≤1000m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV” thì có 02 cách hiểu khác nhau:

- Trường hợp 1: “Tổng chiều dài” ở đây được xác định là tổng chiều dài của tất cả các loại đường ống/cống trong một dự án (bao gồm nhiều loại đường ống/cống có đường kính khác nhau).

- Trường hợp 2: “Tổng chiều dài” ở đây được xác định là tổng chiều dài của từng loại đường ống/cống có đường kính khác nhau trong một dự án. Ví dụ: Dự án có Hệ thống thoát nước mưa với tổng chiều dài L=3900m (gồm 600m cống BTLT D400mm, 1500m cống D600mm, 400m cống BTLT D1200mm, 1200m cống BTLT D1500mm, 200m cống BTLT D2000).

Theo 02 cách hiểu như trên, việc xác định cấp công trình tại mục 2.10 Phục lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD đối với Ví dụ này như sau:

- Trường hợp 1: Xác định theo tổng chiều dài của tất cả các loại đường ống/cống: Tổng chiều dài của tất cả các loại đường ống/cống trong dự án L=3900m>1000m, sử dụng cống BTLT D2000mm. Do đó cấp công trình được xác định là cấp I.

- Trường hợp 2: Xác định theo tổng chiều dài của từng loại đường ống/cống: + Cống BTLT D400mm, L=600m: cấp IV; + Cống D600mm, L=1500m: cấp III; + Cống BTLT D1200mm, L=400m: cấp IV (giảm từ cấp III xuống cấp IV do chiều dài cống <1000m) + Cống BTLT D1500mm, L=1200m: cấp II; + Cống BTLT D2000mm, L=200m: cấp II (giảm từ cấp I xuống cấp II do chiều dài cống <1000m) Do đó cấp công trình được xác định là cấp II. Như vậy với 02 cách hiểu khác nhau về “Tổng chiều dài” thì cấp công trình của dự án theo Ví dụ nêu trên được xác định khác nhau. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai các quy định trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Vì vậy, kính đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn: Việc xác định “Tổng chiều dài” ở đây được xác định là tổng chiều dài của tất cả các loại đường ống/cống trong một dự án (bao gồm nhiều loại đường ống/cống có đường kính khác nhau) (theo Trường hợp 1) hay được xác định là tổng chiều dài của từng loại đường ống/cống có đường kính khác nhau trong một dự án (theo Trường hợp 2).

Trả lời:

“Tổng chiều dài” áp dụng để xác định cấp công trình cho các loại kết cấu đường ống/cống nêu tại Mục 2.10 Phụ lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD là tổng chiều dài của từng loại kết cấu đường ống/cống tương ứng với tiêu chí phân cấp công trình (đường kính trong của ống, diện tích mặt cắt ngang bên trong ống, bề rộng thông thủy,...).

Cục Giám định