Thẩm quyền quyết định sử dụng chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng

Ngày cập nhật: 01/06/2023

Hỏi: (Danh Toàn - danhtoanks2009@gmail.com)

Tôi có dự án thực hiện 2 bước (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế cơ sở) và thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán).

B1. Dự án đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, TMĐT: 450 tỷ; Trong đó:

- Chi phí XD: 280 tỷ

- Chi phí QLDA: 4 tỷ

- Chi phí TV: 17 tỷ

- Chi phí khác: 8 tỷ

- Chi phí GPMB: 76 tỷ

- Chi phí dự phòng: 65 tỷ (Dự phòng phát sinh khối lượng 39 tỷ, dự phòng cho trượt giá 26 tỷ)

B2: lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tổng dự toán: 374 tỷ; đã tách GPMB 76 tỷ thành gói riêng. Trong đó:

- Chi phí XD: 323 tỷ (tăng so với 280 tỷ)

- Chi phí QLDA: 4,8 tỷ (tăng)

- Chi phí TV: 16,8ty (giảm) - Chi phí khác: 8,4 tỷ (tăng)

- Chi phí dự phòng: 21 tỷ (Dự phòng phát sinh khối lượng 17,5 tỷ, dự phòng cho trượt giá 3,5 tỷ)

1. Câu hỏi đặt ra: Ở Bước 2 việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TK BVTC - dự toán) có thay đổi hệ số của chi phí dự phòng từ 65 tỷ theo phê duyệt BC NCKT xuống còn 21 tỷ, tức chỉnh dự phòng (phát sinh và trượt giá) để lấy 44 tỷ để lấp cho chi phí xây dựng và các chi phí khác do có tăng trong bước lập thiết kế bản vẽ thi công. Vậy việc chỉnh hệ số và tính toán chi phí dự phòng như thế có cần xin ý kiến của cấp quyết định đầu tư trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt B2 hay không?, lưu ý: trong bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì chỉ thay đổi do trượt giá chứ không phát sinh thêm khối lượng.

2. Việc sử dụng chi phí dự phòng như thế đã đúng chưa và được quy định như thế nào?

Trả lời:

1. Nội dung câu hỏi của Công dân Danh Toàn không nêu nguồn vốn thực hiện dự án, thời điểm phê duyệt dự toán xây dựng công trình nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở xác định pháp luật áp dụng để hướng dẫn cụ thể.

2. Trường hợp Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, trong đó bao gồm cả chi phí dự phòng của dự toán. Việc xác định chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục số II Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng